X

VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN
TOPPERS IN CONCERT B.V.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Toppers in Concert B.V. (hierna te noemen: "Toppers") en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Toppers georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de "klant"). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Toppers voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: "(voor)verkoopadres").
 • 1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
 • 1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.
 • 1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

 • 2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Toppers en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Toppers dan wel een door Toppers ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.
 • 2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Toppers verstrekt document of een door of vanwege Toppers verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
 • 2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
 • 2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Toppers. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Toppers mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Toppers is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Toppers dan wel een door Toppers ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.
 • 2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. 2.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Toppers garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
 • 2.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Toppers garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
 • 2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Toppers kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
 • 2.8 Toppers behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door Toppers gestelde maximum te houden.

Artikel 3 - Verbod doorverkoop e.d.

 • 3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.
 • 3.2 De klant is jegens Toppers gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.
 • 3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Toppers voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
 • 3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Toppers verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van Toppersom van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 - Overige verplichtingen van de klant

 • 4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
 • 4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
 • 4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Toppers onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.
 • 4.4 Het is verboden professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement. Toppers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of bewaring genomen zaken.
 • 4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 • 4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 • 4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
 • 4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Toppers, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.
 • 4.9 Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (dwz zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Toppers een minimum adviesleeftijd van 16 jaar.

Artikel 5 - Rechten van Toppers

 • 5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Toppers gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Toppers, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
 • 5.2 Toppers behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Toppers dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
 • 5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Toppers gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
 • 5.4 De artiest en Toppers zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 • 6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen – maar niet beperkt tot - ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, onrust, ziekte en overheidsingrijpen etcetera heeft Toppers het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 • 6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Toppers wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Toppers uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Toppers slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 • 6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Toppers wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid Toppers

 • 7.1 Toppers is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Toppers toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Toppers is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  a) gevolgschade;
  b) immateriële schade;
  c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Toppers.
 • 7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Toppers geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Toppers hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A).
 • 7.3 Toppers zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via toppersinconcert.nl) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
 • 7.4 Toppers is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
 • 7.5 Toppers is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 - Persoonsgegevens

 • 8.1 Toppers verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via http://www.toppersinconcert.nl/privacy.

Artikel 9 - Slotbepalingen

 • 9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Toppers bestaat is Nederlands recht van toepassing.
 • 9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Toppers en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Toppers is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.
X

PRIVACY


Privacy Statement Toppers in Concert B.V.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Toppers in Concert B.V. (hierna: Toppers) omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van Toppersen kopers van toegangsbewijzen van door Toppers georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”).

Op het moment dat jij je gegevens aan Toppers(of een opdrachtnemer van Toppers) verstrekt, stem je in met de voorwaarden, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Toppers verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het emailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, geslacht en de muzieksmaak naar genre. Toppers heeft, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Toppers is gevestigd aan de Regterweistraat 15G te (4181 CE) Waardenburg.

In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat Toppers doet met jouw persoonsgegevens. Toppers maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden, zoals Ticketpoint B.V. (h.o.d.n. Ticketpoint), die als bewerker uitsluitend in opdracht van Toppers zal optreden. Dit Privacy Statement is dan ook van toepassing op de gegevens welke zijn verzameld via de websites van deze derden (zoals www.ticketpoint.nl) bij de online verkoop van toegangsbewijzen voor door Toppers georganiseerde concerten en evenementen. Dit Privacy Statement is eveneens van toepassing op de gegevens die zijn verkregen bij de verkoop van toegangsbewijzen via andere verkooppunten.

Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Toppers over jou verzamelt via de website www.toppersinconcert.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van Toppers via www.ticketpoint.nl.

Websites van derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde websites van derden, die Toppers als bewerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van andere derden (zoals sponsors van Toppers) waarnaar Toppers een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites. Toppers is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen.

Doeleinden

Toppers(of een opdrachtnemer van Toppers) kan jouw gegevens gebruiken:

- ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten en andere evenementen in de meest ruime zin;
- voor het beheer van haar klantenadministratie;
- om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van Toppers worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
- ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
- ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
- ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse (waarbij Toppers de gegevens ook kan verrijken met andere data); en
- ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden (zie hieronder).

Gebruik van cookies

Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen als hierboven is omschreven, behoudt Toppers zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Met cookies kunnen onder meer de volgende gegevens verzameld worden: tijd en datum van bezoek, inloginformatie, het IP-adres van de gebruikte computer, browsertype en –versie, gegevens over het besturingssysteem en platform, het cookie-nummer, welke delen van de site zijn bezocht of waarnaar is gezocht, de URL's (domeinnamen) van de sites via welke je een Toppers site hebt bezocht en via welke pagina de site hebt verlaten. Je kan je browser ook zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Gegevens wijzigen

Je kan je gegevens altijd opvragen en zonodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op de volgende manier. Je kan zelf je account bij onze ticketpartner aanpassen. Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van Toppers(of haar opdrachtnemers) ontvangt, heb je ook de mogelijkheid om je af te melden van de mailinglist. Als je je afmeldt, zul je van Toppers(of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging

Toppers doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens

Wij kunnen je gegevens verstrekken aan de met ons gelieerde ondernemingen en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wijzigingen

Toppers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement De gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Toppers te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Bedankt voor 3 geweldige concerten!

bloemen toppers zwemband
toppers zwemband